Optionele Btw-heffing vanaf 1 oktober 2018
voor professionele (B2B) verhuur

 

 

 

 

De regering kondigde het al in 2017 eens aan in het ‘Zomerakkoord’,  maar toen werd het idee weer afgevoerd omwille van budgettaire redenen. Tijdens het voorbije weken bereikte de regering een akkoord over de begrotingscontrole, waarmee het optioneel btw-stelsel voor onroerende verhuur alsnog werd goedgekeurd. De geplande inwerkingtreding is voorzien op 1 oktober 2018.

 

Zodra de wetswijziging in werking treedt, zullen eigenaars over de optie beschikken om hun 'nieuwe gebouwen' te verhuren met toepassing van btw, en bijgevolg ook de btw op de gedane investering kunnen recupereren. De optie is weliswaar enkel mogelijk indien:

  • het een verhuur betreft in een professionele context (i.e. de huurder gebruikt het gebouw voor zijn btw-activiteit, al dan niet vrijgesteld);
  • het een nieuw opgericht gebouw betreft, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw (loutere renovatie is niet voldoende);
  • zowel de verhuurder als de huurder voor de onderwerping aan btw kiezen (de concrete modaliteiten dienen nog uitgewerkt te worden)

Bijgevolg zal er geen optionele toepassing van btw mogelijk zijn voor de verhuur van bestaande gebouwen of de verhuur nieuwe gebouwen aan particulieren, aan belastingplichtigen die de gebouwen voor privédoeleinden gebruiken of aan openbare besturen die de gebouwen gebruiken voor een activiteit waarvoor ze niet als belastingplichtige worden beschouwd.

 

De doelstelling van het optioneel stelsel is drievoudig :

  • verdere vereenvoudiging van de btw-regelgeving;
  • investeringen in nieuwbouw en vernieuwbouw stimuleren. Doordat de verhuurder voortaan de btw op de oprichtingswerken en grondige renovatiewerken kan recupereren is het aantrekkelijker om dergelijke investeringen te doen;
  • concurrentiehandicap met de buurlanden wegwerken;  onze buurlanden kennen een dergelijk systeem van optionele btw-heffing, wat België in een nadelige concurrentiepositie plaatst bij de geografische keuze van vastgoedprojecten.

 

Belangrijk is dat de optie enkel mogelijk zal zijn voor nieuwbouw vanaf 1 oktober 2018, met dien verstaande dat wanneer het project al werd opgestart vóór die datum (er werden reeds facturen ontvangen, van bv. architect of aannemer), het optiestelsel niet mogelijk zal zijn.

De optie om te verhuren met btw zal ook beschikbaar zijn voor grondige renovaties (zogenaamde vernieuwbouw) waarbij een nieuw gebouw voor btw-doeleinden ontstaat na 1 oktober 2018.

 

Verlengde herzieningstermijn van 25 jaar

Wie opteert voor de toepassing van het btw-stelsel is voortaan onderworpen aan een verlengde btw-herzieningstermijn van 25 jaar (tegenover de normale termijn van 15 jaar voor onroerende goederen). Dit houdt in dat de verhuurder het gebouw gedurende minstens 25 jaar zal moeten verhuren met btw, als hij de btw betaald bij oprichting of aankoop volledig wil recupereren.

 

Verplichte btw-heffing op korte termijn verhuur

Naast het optionele stelsel voor professionele verhuurovereenkomsten, komt er een verplichte btw-heffing op kortdurende verhuur. Deze verplichting zal gelden voor alle verhuren (B2B of B2C) van onroerende goederen voor een periode korter dan 6 maanden. Er wordt evenwel een uitzondering voorzien voor gebouwen die zullen worden aangewend voor bewoning of voor handelingen van sociaal-culturele aard. Dergelijke huurovereenkomsten zijn steeds vrijgesteld van btw.

In de praktijk zal de verplichte btw-heffing dus veelal betrekking hebben op kortdurende verhuur van bijvoorbeeld event, beurs, seminarie- of vergaderruimtes.

 

 Bron : BDO